ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ

Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα, Άναρχε και Ατελεύτητε, εξαπόστειλλον Σον Αρχάγγελον Μιχαήλ επί τους δούλους σου, ίνα ρύση ημάς ορατών και αοράτων εχθρών.

Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δος ειρήνην και ευημερία τοις δούλοις Κυρίου.

Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, των δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τους εχθρούς τους πολεμούντας ημάς και ποίησον αυτούς ώσπερ αμνούς και απόστρεψον αυτούς ως ο άνεμος την κόνιν.

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Πρώτε των εξαπτερύγων, Χερουβείμ και Σεραφείμ και πάντων των Αγίων, γενού προστάτης και βοηθός εν ταις θλίψεσι και ταις στενοχωρίαις ημών, εν τη ερήμω, εις τας οδούς , εις τους ποταμούς και εν τη θαλάσση γενού ημίν γαλήνιος λιμήν.

Σώσον ημάς Αρχάγγελε Κυρίου, από των πονηριών του διαβόλου, όταν ακούσης ημάς τους αμαρτωλούς καλούντας το ονομά σου το Άγιον. Γενού ημών βοηθός ταχύς και ρύστης των πολυπλόκων  παγίδων εκείνου του μισικάλου  και ανθρωποκτόνου σατάν.

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει και σώσων  ημάς από σεισμού,  πλημμύρας και πυρός, από ορατών και αοράτων εχθρών, από αιφνιδίου θανάτου και παντός κακού. Παράλαβε δε την αθάνατον ψυχήν ημών εν τω καιρώ της εξόδου αυτής εκ του σώματος και οδήγησον αυτήν ασφαλή  εις τας χείρας του ποιήσαντος αυτήν Κυρίου και Θεού ημών. Αμήν.

Αφήστε μια απάντηση