ΠΡΟΣΕΥΧΗ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Θεός ο αιώνιος, το άναρχον και αΐδιον φώς, ο πάσης κτίσεως Δημιουργός, η του ελέους πηγή, το της αγαθότητος πέλαγος και της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστος άβυσσος, επίφανον εφ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Λάμψον εν ταις καρδίες ημών, νοητέ Ήλιε της δικαιοσύνης, και της σης ευφροσύνης τας ψυχάς ήμων πλήρωσον και δίδαξον ημάς τα σα μελετά αεί και φθέγγεσθαι κρίματα, και εξομολογείσθαι σοι διηνεκώς τω ημετέρω Δεσπότη και ευεργέτη.

Τα των χειρών ημών έργα προς το σον κατεύθυνον θέλημα και πράττειν ημάς τα σοι ευάρεστα και φίλα ευόδωσον ίνα και δια των αναξίων ημών δοξάζηται  το πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της μιάς Θεότητος τε και Βασιλείας ή πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας. Αμήν.

Αφήστε μια απάντηση