ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

 

 

Αναγιγνωσκομένη εν πάση θλίψει, ανάγκη και περιστάσει

ενώπιον της ιεράς αυτού εικόνας.

Σπυρίδων Οσιώτατε, Σημειοφόρε και Θαυματουργέ, Πάτερ ημών προσφιλέστατε. Αστήρ τηλαυγέστατε του νοητού στερεώματος, ο φωτίζων και καταυγάζων πάσαν την υφήλιον τοις λόγοις, τοις έργοις και τοις θαυμασίοις σου. Οσίων και Ιεραρχών ακροθίνιον και εκκλησίας τιμή και δόξα. Ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων και των την σην πρεσβείαν και βοήθειαν επικαλουμένων. Ο την πόλιν της Κισάμου ποικιλοτρόπως και εξαιρέτως πολλάκις ευεργετήσας και διασώσας εκ παντοίων συμφορών και κινδύνων, πλουτίσας δε ταύτην πνευματικώς δια της του Σου εκ της δεξιάς χειρός ιερού λειψάνου παρουσίας. Ο δείξας αέναον συμπάθειαν και πολλήν αγάπην επί τους εν αυτή κατοικούντας και ευρισκομένους χριστιανούς, πτωχούς, ταπεινούς, ασθενείς, ενδεείς και ξένους, γενόμενος αυτοίς εύχος ατίμητον, παραμυθία και αναψυχή.

Επάκουσον ημών των νυν δεομένων σου και κατάπεμψον εφ’ ημάς πλουσίως τα ελέη του φιλανθρώπου Θεού και Δεσπότου. Σκέδασον ημών την πληθύν των παθών και νέκρωσον τα αμαρτωλά σκιρτήματα της σαρκός των πιστώς επικαλουμένων σε. Θεράπευσον ημών Πάτερ τας ζοφεράς αλγηδόνας και ίασε τας κατωδύνους και ανιάτους νόσους πάντων των εκθύμως τιμώντων σε. Πλήρωσον τα δίκαια αιτήματα των ανευφημούντων σε και αιτουμένων της σης βοηθείας και χάριτος.

Δείξον ημίν την οδόν της σωτηρίας και φώτισον τας οδούς του βίου της νεολαίας ημών και πάντων των εν σκότει και σκιά απογνώσεως καθημένων. Ευλόγει και αγίαζε τους πιστώς σοι προσφεύγοντας και μη παύσει Κυρίου δεόμενος υπέρ των τιμώντων και ευφημούντων την σεβάσμιον μνήμην σου και τα υπέρ φύσιν και λόγον σα κατορθώματα.

Ναι θαυματόβρυτε Πάτερ, ο πολλήν χάριν ευρών παρά του δωρεοδότου Θεού, μείνε ακλινής παραστάτης εν τοις καθ’ ημέραν λυπηροίς και ανάγκες του λαού σου και δώρισαι υμίν υγίειαν και δύναμιν θριαμβεύσαι τον δεινόν και αρχαίον πολεμήτορα διαλύων ταχέως τας μηχανάς και πανουργίας του. Απέλασον αφ’ ημών και από της πόλεως ημών πειρασμούς και θλίψεις και στενώσεις του βίου και εξάγαγε ευχαίς σου εις αναψυχήν πάντας τους εορτάζοντας πίστει και πόθω την θείαν μνήμην σου και ευλαβώς προσκυνούντας την ιεράν σου Εικόνα και το εκ της δεξιάς Αγίας χειρός σου χαριτόβρυτον Λείψανον. Αξίωσον πάντας ημάς, εν ενί στόματι και μια καρδία, αινείν και δοξάζειν τον εν τριάδι δοξάσαντά σε Άναρχον και ατελεύτητον Θεόν, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αφήστε μια απάντηση