ΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

 

 

Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο την Αγίαν σου μητέρα τιμιωτέραν αναδείξας πασών των επουρανίων δυνάμεων, αυτός, Πανάγαθε, δια των πρεσβειών αυτής και πάντων σου των αγίων, παρακλήθητι και συγχώρησόν μοι τω αναξίω δούλω σου, ει τι ήμαρτον σήμερον ως άνθρωπος, μάλλον δε ως απάνθρωπος, τα εκούσιά μου πταίσματα και τα ακούσια. Τα εν γνώσει και εν αγνοία, τα εκ συναρπαγής και απροσεξίας και πολλής μου ραθυμίας και αμελείας γεγενημένα. Είτε το όνομά σου το άγιον ώμοσα είτε επιώρκησα ή εβλασφήμησα κατά διάνοιαν ή εν τίνι σε παρώργισα.

Ή έκλεψα, ή εψευσάμην ή φίλος παρέβαλε προς εμέ και παρείδον αυτόν, ή αδελφόν έθλιψα και παρεπίκρανα. Ή ισταμένου μου εν προσευχή και ψαλμωδία, ο νους μου ο πονηρός εις τα πονηρά και βιοτικά περιπόλευσεν, ή παρά το πρέπον ετρύφησα. Ή ευτράπαλα ελάλησα, ή αφρόνως εγέλασα, ή εκενοδόξησα, ή υπερηφανευσάμην, ή κάλλος μάταιον εθεασάμην και υπ’ αυτού εθέλχην τον νούν. Ή τα μη δέοντα εφλυάρησα, ή το ελάττωμα του αδελφού περιειργασάμην και κατέκρινα αυτόν και τα εμαυτού αναρίθμητα ελαττώματα παρεβλεψάμην, είτε της προσευχής μου ημέλησα, είτε άλλο πονηρόν ενενόησα. Ταύτα πάντα και άλλα, άπερ έπραξα και ου μέμνημαι, συγχώρησόν μοι ο Θεός τω αχρείω δούλω σου και ελέησόν με ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

Αφήστε μια απάντηση