ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ


Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί,
Με πολλή χαρά σας καλωσορίζω στην Ενοριακή μας ιστοσελίδα, την οποία
πρόσφατα δημιουργήσαμε στον διαδικτυακό χώρο.
Φροντίδα, σκοπός και πόθος μας είναι η παλέφατη και ιστορική Ενορία του Αγίου Σπυρίδωνος Καστελίου Κισάμου, να έχει φωνή και αυτή η φωνή και η μαρτυρία της να γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή στους ανά την οικουμένη Ορθοδόξους και όχι μόνο, μέσα από το βήμα και την προσφορά της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.
Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά και ευγνωμονούμε όλους εσάς που επισκεφτήκατε την Ενορία μας και την γνωρίσατε έστω και δ’ι’ αυτού του τρόπου, δηλαδή μέσον της ιστοσελίδα της.

IMG_9550

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου κ.Αμφιλόχιος

μετα του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως μας

20200217_114201

Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.Αμφιλόχιο και τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσιου Δαβίδ π.Γαβριήλ

3

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

 12

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΝ

Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης  κ. Ιωήλ

     Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο δι’ ημάς ενανθρωπήσας, ίνα ιάσης το μέγα τραύμα τον άνθρωπον, και μη καταφρονήσας  τους ανιάτως  νοσήσαντας  δέκα λεπρούς, αλλά τη σωστική χάριτί σου καθαρίσας αυτούς. Ο  διελθών ως Θεάνθρωπος  τας ημέρας της επί γης παρουσίας σου ευεργετών και ιώμενος πάντας  τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας  υγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτηκότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατ’ άμφω, ήγουν εν τη σαρκί  και τω νοί, πρόσδεξαι ευμενώς την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη  δυνάμει σου, τον  φονευτήν ιόν  τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον  εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας.

Και  ει μεν δια τας πολλάς  αμαρτίας ημών, επίτρεψας τον πειρασμόν τούτον, ικετεύομεν σοι ως ελεήμον, ίνα άρης αυτόν αφ΄ημών και από πάσης της οικουμένης. Ει δε δια δοκιμασίαν της πίστεως ωκονόμησας την επικράτησιν αυτού, παύσον τον τάραχον  των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Ει δε υπό της κακουργίας του αντικειμένου, ή και αμελείας των επιπολαίων ανθρώπων ούτος διεδόθη, θραύσον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος.

Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γήρατι όντας, και εκ του επαράτου ιού θεράπευσον, και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρισαι ημίν,  υγείαν άνεσιν και πλατυσμόν, πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΟΙΜΙΚΗΝ ΝΟΣΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

      Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, μακρόθυμε και πολυέλεε, ο δια την πολλήν Σου αγαθότητα ποιήσας τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Σην και καθ’ ομοίωσιν, και θεοειδούς αγωγής και ομιλίας υπερφυώς κατηξιώσας αυτόν, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών πρόσχες και νυν επι την δέησιν ημών των αμαρτωλών και αναξίων δούλων Σου, ρύσαι ημάς από της επελθούσης εν τω κόσμω λοιμικής  απειλής δια τας αμαρτίας ημών. Νόσος γαρ ενέσκηψε δεινή και φόβος θανάτου εκύκλωσεν  ημάς. Πλείστοι ησθένησαν και ικανοί εκ του λοιμού εκοιμήθησαν και ουκ έστι άλλος ο λυτρούμενος ημάς πλην Σου, Κύριε.

      Γνωρίζομεν, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ότι εξέλιπον εν ματαιότητι αι ημέραι ημών και πάσαν αμαρτίαν επιμελώς καθ’ εκάστην διενεργούμεν, γινώσκοντες ότι προς νουθεσίαν ημών επήγαγες ταύτα πάντα εφ’ ημάς, αλλά και νυν επιστρέφοντες εν μετανοία και συντριβή καρδίας παρακαλούντες, κραυγάζομεν. Την απειλήν του λοιμού ανάστειλον Κύριε, και πάντα τον λαόν Σου ως οικτίρμων θεράπευσον. Ειρήνην τη οικουμένη δώρησαι, ίνα γνώσι πάντες ότι Συ ει ο Θεός ημών, Θεός του ελεείν και σώζειν και οι πιστεύοντες εις Σε ου φοβηθήσονται θάνατον, αλλά χαρά γεύονται της αθανάτου ζωής.

       Ότι Συ η ελπίς ημών και εις χείρας Σου η ζωή ημών άπασα και Σοι την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και Αγαθώ και Ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ιστορική Αναδρομή Ενορίας

Στο δυτικότερο άκρον της Κρήτης, την όμορφη Πόλη της Κισάμου που βρίσκεται ανάμεσα στα ακρωτήρια Γραμβούσας και Σπάθας (Ειρήνης), βρέχεται από τον κόλπο Κισάμο και είναι κτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας ομώνυμης Πόλης (Κίσαμος) που ήκμασε κυρίως κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους και στην δύναμη της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ευρίσκεται η ιστορική Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Αγίου Σπυρίδωνος.

Η Ενορία υπήρχε από τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού ίσως με άλλη ονομασία, όμως την σημερινή μορφή και ονομασία της πήρε το έτος 1865 τότε που οικοδομήθηκε εκ θεμελίων ο περικαλλής Ενοριακός Ναός της στο όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Σπυρίδωνος.

Μετά την μεγάλη εξέγερση και παλιγγενεσία του Γένους μας, δηλαδή την επανάσταση του 1821, οι θρησκευτικές ανάγκες των χριστιανών του τόπου θεραπεύονταν σε μικρά Εκκλησάκια που επέζησαν και άντεξαν στην βαρβαρότητα των κατακτητών, όπως του Αγίου Αντωνίου στην θέση «Καμάρα »και του Αγίου Γεωργίου στην θέση «Πύργος ». Ο Ναός των Αρχαγγέλων στην κεντρική πλατεία της Πόλεως είχε μετατραπεί σε μπακάλικο, από ένα Τούρκο, ονομαζόμενο Ζαραούλη, καθώς και ο μικρός Ναός που υπήρχε στην θέση του σημερινού ενοριακού Ναού της Ενορίας, είχε βεβηλωθεί και μετατραπεί σε στάνη.

Ο τότε ιερέας Ιωάννης Δ. Ανουσάκης, ο οποίος μετατέθηκε στην Κίσαμο από τα Μεσόγεια το έτος 1850, με ομάδα χριστιανών ενήργησαν δυναμικά και με βία καταπάτησαν τον Ναό ( στάνη ) του Τούρκου. Εκείνος δημιούργησε επεισόδιο πυροβολώντας ανεπιτυχώς κατ’ αυτών. Έκτοτε ο Ναός παρέμεινε στα χέρια των χριστιανών, ο οποίος με πρωτοβουλία του τότε Επισκόπου κυρού Παναρέτου και την συνδρομή του Προέδρου της Κισάμου Δαρατσιανού και των κατοίκων γκρεμίστηκε για να κτιστεί ο σημερινός ιστορικός Ναός της Ενορίας.

Ο Γερμανός περιηγητής Λίχερ σημειώνει « περιοδεύοντας στην Κρήτη τον Μάιο του έτους 1865 συνάντησα στην Κίσαμο την οικοδομή περικαλέστατου Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού. Με εξέπληξε η μεγάλη προθυμία και επιμονή των κατοίκων για την σύντομη περάτωση του ».

Ο Ναός περατώθηκε σε τρία χρόνια από τον έμπειρο αρχιτεχνίτη Ιωάννη Καλόρουμο εξ Ακρωτηρίου Χανίων και δόθηκε στην λατρεία των πιστών. Είναι κατασκευασμένος από πέτρα, ασβέστη και ειδικό Σαντορινιό χώμα, υλικά που αντέχουν στην φθορά του χρόνου, και διατηρούν το οικοδόμημα άφθαρτο και αιώνιο.

Το έτος 1911 κατασκευάσθηκε στην δυτική πλευρά του ο γυναικωνίτης καθώς και το θαυμάσιο λιθόκτιστο κωδωνοστάσιο « καμπαναριό του» στο οποίο βρίσκονται οι πέντε καμπάνες του. Η μεσαία και μεγαλύτερη της οποίας ο ήχος ακούγεται απ’ όλη την Πόλη αλλά και τα τριγύρω χωριά, ζυγίζει ένα τόνο, είναι αφιέρωμα του Γεωργίου Χουδαλάκη και κατασκευάστηκε στη Ρωσία. Ο Ναός είναι ρυθμού τρίκλιτου βασιλικού και η οροφή του στηρίζεται σε τέσσερις μαρμάρινες κολώνες, λείψανα αρχαίου ρωμαϊκού θεάτρου της Κισάμου.

Ο Ναός από την οικοδόμησή του και για εκατόν είκοσι χρόνια υπήρξε ο Μητροπολιτικός της Κισάμου και γνώρισε δόξα και μεγαλείο, αλλά και τον απόλυτο σεβασμό και την αγάπη του πληρώματός του.

Στον θρόνο του ενθρονίστηκαν Επίσκοποι και Μητροπολίτες και από τον άμβωνά του δόκιμοι σπορείς, έσπειραν τον θείο σπόρο στις ψυχές του ποιμνίου του. Κάτω από τους θόλους του, βαπτίστηκαν οι πλείστοι των κατοίκων του τόπου και σφράγισαν τον όρκο της αγάπης τους με τα ιερά δεσμά του γάμου. Χρόνια και χρόνια τον λειτουργούν ευσεβείς παπάδες και Δεσποτάδες και ψάλλουν στα ψαλτήρια του ψαλτάδες και αναγνωστάδες.

Χρόνια και χρόνια ευσεβείς χριστιανές ανάβουν το καντήλι του, άρχοντες και διανοούμενοι προσκυνούν το Εικόνισμά του και οι απλοί άνθρωποι βλέπουν τα σημεία της χάρης του και τα διηγούνται στις επόμενες γενεές.

Ο Ναός και ο Άγιος του ήταν και παραμένει ο πολιούχος και ο προστάτης της Κισάμου και η Ενορία μας μια από της τέσσερεις Ενορίες της Πόλεως. Καλύπτει την βόρεια πλευρά της και είναι η δεύτερη στην τάξη της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.